Parkeerreglement

Artikel 1: Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle gebruikers van de door GO! De Oase beheerde parkeerfaciliteit (inclusief weginfrastructuur), ongeacht het feit of zij er parkeren, stationeren of er laden en lossen. De Wegcode is van toepassing op de volledige site van GO! De Oase.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

GO! De Oase beperkt zich ertoe enkel het stationeren van voertuigen toe te laten op de daartoe aangeduide parkeerplaatsen. GO! De Oase is geen bewaarnemer en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van ongevallen, diefstal of beschadiging zelfs ten dele aan de voertuigen die zich op de terreinen van GO! De Oase Oase  bevinden.

Artikel 3: Toegang tot de parkeerfaciliteiten

1.Toegang tot de parkeerfaciliteit met voertuigen (uitgezonderd fietsen en bromfietsen) is enkel mogelijk als de gebruiker beschikt over een geldige parkeervignet of een bezoekersbewijs (bijvoorbeeld een uitnodiging, verkregen door de directeur) dat wordt gepresenteerd aan de voorruit.

2.Toelating tot het gebruik van een parkeerfaciliteit is niet afdwingbaar. M.a.w. een toegangsrecht geeft geen recht om fout te parkeren. Er kan geen parkeerplaats worden opgeëist in geval van ondercapaciteit of bij organisatie van evenementen waarvoor parkeerplaatsen zijn voorbehouden.

Artikel 4: Gebruik van de parkeerfaciliteiten

1.Door gebruik te maken van de parkeerfaciliteit (inclusief weginfrastructuur) verklaart de gebruiker zich formeel akkoord met:

 • de volledige inhoud van dit reglement;
 • het feit dat de Wegcode van toepassing is op de parkeerfaciliteiten (inclusief weginfrastructuur) van GO! De Oase ;
 • het feit dat door GO! De Oase aangeduide “bevoegde personen” als bevoegde personen volgens artikel 3 van de Wegcode kunnen optreden op de  site van GO! De Oase ;
 • het feit dat door GO! De Oasee  aangeduide bevoegde personen volgens de regelgeving van dit reglement aan een takeldienst opdracht kunnen geven om een voertuig te laten verplaatsen (takeldienst);
 • het feit dat de verplaatsing (takeldienst) van voertuigen gebeurt op risico en kosten van de bestuurder of de burgerlijk aansprakelijke persoon (eigenaar voertuig).

2.De gebruiker van de parkeerfaciliteit van GO! De Oase moet zich steeds houden aan de Wegcode. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid is de maximum toegelaten snelheid 10 km per uur. Van iedere gebruiker wordt bovendien de nodige voorzichtigheid en respect voor de andere weggebruikers verwacht.

3.Op de parkeerfaciliteit van GO! De Oase is het verboden om voertuigen te parkeren in het weekend en op feestdagen.

4.Bij de “kiss-and-ridezone” is het enkel toegelaten om kinderen af te zetten of op te halen en meteen weer verder te rijden.

5.Zonder voorafgaande toelating is het verboden om activiteiten te organiseren op de parkeerfaciliteit van GO! De Oase. Dergelijke toelating kan, na ontvangst van een gemotiveerd verzoek, verleend worden door de directeur. De organisatoren van activiteiten moeten steeds alle afval ten gevolge van hun activiteiten opruimen en afvoeren.

Artikel 5: hinderlijk en of fout geparkeerde voertuigen

 1. Het is verboden auto’s te parkeren of fietsen te stallen of in het algemeen een voertuig te plaatsen op andere locaties dan de daartoe aangeduide plaatsen. Het op hinderlijke wijze plaatsen van een voertuig op meer dan één aangeduide plaats wordt eveneens als fout parkeren beschouwd. Het op hinderlijke wijze plaatsen van een voertuig, waarbij het tot over de rijbaan reikt, wordt eveneens als fout parkeren beschouwd.

2.Bij ongeval of ongewild immobiliseren van een voertuig zal de gebruiker onmiddellijk het nodige doen opdat zijn voertuig geen enkele hinder zou vormen voor het normaal verkeer op de site. Bij een ongeval wordt de directie steeds op de hoogte gebracht via het telefoonnummer van GO! De Oase 09/220.18.30. Wanneer een voertuig door ongewild immobiliseren op de parkeerfaciliteit blijft staan brengt de gebruiker de directie op de hoogte.

Artikel 6: maatregelen ter handhaving

1.GO! De Oase duidt een aantal “bevoegde personen” aan om toe te zien op de naleving van dit reglement. De gebruiker moet zich schikken naar de mondelinge richtlijnen die door deze bevoegde personen gegeven worden.

 1. Er wordt gebruik gemaakt van een database “voertuigen met een overtreding ”. In de database worden de kentekens van de voertuigen met een overtreding bijgehouden. Jaarlijks bij de start van elk schooljaar wordt gebruik gemaakt van een nieuwe database. Bij de start van elk kalenderjaar wordt de oude database vernietigd.
 2. Elke overtreding van bovenstaande regels wordt gesanctioneerd door de daartoe aangeduide personen. Bij herhaalde overtredingen door een personeelslid of door een student wordt eventueel de direct leidinggevende op de hoogte gebracht.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen “misbruik van toegangsrechten”, een “overtreding” en een “zware overtreding”.

Volgende zijn voorbeelden van “misbruik van toegangsrechten”:

 • parkeren na laden en lossen wanneer men voor de betreffende parkeerfaciliteit niet over de nodige toegangsrechten beschikt.
 • parkeren door studenten die op een andere site les krijgen en dus niet over de nodige toegangsrechten beschikken.
 • parkeren door openbaar vervoer gebruikers en hun voertuig parkeren om te voet naar het station te gaan.
 • parkeren van buren die geen toegangsrechten hebben.

Volgende situaties zijn voorbeelden van een “overtreding”:

 • te lang parkeren in een kiss-en ride zone;
 • parkeren zonder een parkeervignet op een parkeerfaciliteit waarbij dat vereist is;
 • het voertuig werd zonder toestemming van de directie ‘s nachts of op een zon- of feestdag op de parkeerfaciliteit achtergelaten.

Alle andere overtredingen tegen dit reglement zijn “zware overtredingen”. Volgende situaties zijn niet limitatieve voorbeelden van een “zware overtreding”:

 • parkeren op een “kiss-and-ridezone”;
 • parkeren  op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een directiefunctie.
 • het voertuig is niet geparkeerd binnen een omlijnde parkeerplaats;
 • het op hinderlijke wijze plaatsen van een voertuig op meer dan één aangeduide plaats;
 • het op hinderlijke wijze plaatsen van een voertuig, waarbij het tot over de rijbaan reikt
 • het voertuig hindert of bedreigt de veiligheid of de goede werking van de parkeerfaciliteit;
 • het op hinderlijke wijze plaatsen van het voertuig waarbij het de doorgang van de schoolbussen belemmert.

 

4.De bijhorende sancties bestaan uit één of meerdere van de volgende maatregelen: In geval van “misbruik van toegangsrechten”:

 • het ontzeggen van de toegang tot één, meerdere of alle parkeerfaciliteiten van GO! De Oase . De directeur bepaalt in functie van de situatie de omvang (tijd en locatie) van het ontzeggen van toegangsrechten.
 • In geval van een “overtreding”:
 • de bestuurder ontvangt een waarschuwing m.b.t de overtreding en het bericht dat de kentekens van het voertuig werden opgenomen in de database “voertuigen met een overtreding of zware overtreding”. Toekomstige overtredingen worden beschouwd als zware overtredingen.

In geval van een “zware overtreding”:

 • de bestuurder ontvangt een bericht dat de kentekens werden opgenomen in de database “voertuigen met een overtreding of zware overtreding”. Toekomstige overtredingen worden beschouwd als zware overtredingen.
 • het ontzeggen van de toegang tot de parkeerfaciliteit van GO! De Oase . De directeur bepaalt in functie van de situatie de omvang (tijd en locatie) van het ontzeggen van toegangsrechten;
 • in opdracht van GO! De Oase wordt het voertuig weggetakeld. Conform artikel 4.1 van de Wegcode gebeurt de verplaatsing van het voertuig op risico en kosten van de bestuurder of de burgerlijk aansprakelijke persoon (eigenaar voertuig).
 1. In geval een overtreding van dit reglement gepaard gaat met enige vorm van fysieke of verbale agressie, bedreiging of intimidatie vanwege een personeelslid of een student dan wordt dit onverwijld gemeld aan het bevoegde tuchtorgaan en eventueel de politie. Het tuchtorgaan kan desgevallend besluiten om een tuchtprocedure op te starten. In geval een overtreding van dit reglement gepaard gaat met enige vorm van fysieke of verbale, agressie, bedreiging of intimidatie vanwege een derde dan wordt dit onverwijld gemeld aan de politie.

6.Achtergelaten fietsen en/of fietswrakken worden na aanbrengen van een schriftelijke verwittiging door de directie in bewaring genomen. Ten vroegste één maand na het aanbrengen van de schriftelijke verwittiging worden de betrokken fietsen en/of fietswrakken afgevoerd voor recyclage of vernietiging.

Artikel 7: Afwijkingen

 1. Zoals voorzien in paragraaf 4 van artikel 3 is het gebruik van de parkeerfaciliteit s ’nachts , het weekend en op feestdagen niet toegelaten. Een toestemming tot afwijking op deze regel kan na gemotiveerd verzoek verleend worden door de directeur. Deze afwijking kan éénmalig of van doorlopende duur zijn en kan individueel of collectief zijn. Opdat de nodige voorzorgen kunnen getroffen worden dient een aanvraag tot afwijking minimaal vijf werkdagen voorgaand aan het gebruik, aangevraagd te worden bij de directie.

2.Zoals voorzien in paragraaf 1 van artikel 5 is het verboden auto’s te parkeren of fietsen te stallen of in het algemeen een voertuig te plaatsen op andere locaties dan de daartoe aangeduide plaatsen. Een toestemming tot afwijking op deze regel kan na gemotiveerd verzoek verleend worden door de directeur. Deze afwijking kan éénmalig of van doorlopende duur zijn en kan individueel of collectief zijn. Opdat de nodige voorzorgen kunnen getroffen worden dient een aanvraag tot afwijking minimaal vijf werkdagen voorgaand aan het gebruik, aangevraagd te worden bij de directie.