GON

Wat is GON/ION-begeleiding?

GON staat voor Geïntegreerd Onderwijs en is een samenwerkingsverband tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.

Het Geïntegreerd Onderwijs of GON is bedoeld om kinderen en jongeren met een beperking en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden de lessen of activiteiten in een school voor gewoon onderwijs te laten volgen met hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.

Het Geïntegreerd Onderwijs kan georganiseerd worden op het niveau van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het secundair onderwijs.

ION staat voor Inclusief Onderwijs en is eveneens een samenwerkingsverband tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs. ION-begeleiding kan aangevraagd worden in het lager- en secundair onderwijs maar niet in het kleuteronderwijs. De leerling heeft wel een type 2-attest nodig.


Wie kan bij ons terecht?

MPI GO “De Oase” organiseert GON-begeleiding voor:

 • Type 3: Leerlingen die het buitengewoon onderwijs hebben gevolgd en  reïntegreren in het gewoon onderwijs. Leerlingen waarvan de brede basiszorg en de verhoogde zorg in het gewoon onderwijs niet volstaat.  Bijv.: leerlingen met emotionele- of gedragsstoornissen.
 • Type 4: kinderen met motorische problemen.
 • Type 9: kinderen met een autismespectrumstoornis. (ASS)
 • Type 7: kinderen met taal- en ontwikkelingsstoornissen
 • Type Basisaanbod: Leerlingen die na minstens 9 maanden buitengewoon onderwijs te hebben gevolgd, reïntegreren in het gewoon onderwijs (leerlingen met ernstige leerstoornissen)

MPI GO “De Oase” organiseert ION-begeleidingvoor:

 • Type 2: Leerlingen met een verstandelijke beperking.

Welke zorg bieden wij?

De onderwijsbehoefte van de leerling bepaalt welke hulp er wordt geboden. Onze ondersteuning is:

Kindgericht

 • Didactisch: werken rond studiemethode, stappenplan, …
 • Pedagogisch: herhalen van niet begrepen leerstof, remediëren, stimuleren, optimaliseren van werkhouding, …
 • Logo: werken rond articulatie, woordenschat, zinsbouw, auditieve training,…
 • Kiné: lichaamsbesef, lichaamsbeeld verfijnen, grofmotorische vaardigheden en oriëntatietraining, …
 • Ergo: oefenen van de zelfredzaamheid, fijn motorische vaardigheden, tastzin, schrijfmotoriek
 • Sociaal-emotioneel: attitudevorming, integratie in de maatschappij, …

Leerkrachtgericht

 • Ondersteuning van het schoolteam: kennis en inzicht in de problematiek, advies i.v.m. de aanpak van de leerling, omgaan met hulpmiddelen, … Differentiëren door hulp aan te bieden bij opstellen van het individueel handelingsplan en hulp bieden bij aanpassing lesmateriaal.
 • Overleg met klastitularis (wekelijks) en zorgleerkracht (op regelmatige tijdstippen)
 • Bijwonen van MDO’s , klassenraden, …

Oudergericht

 • Uitwisselen van informatie en continuïteit tussen school en thuis te handhaven.
 • Geven van advies rond huistaakbegeleiding en aanpak van de GON-leerling.
 • Hoe GON/ION-begeleiding aanvragen?

Hoe aanvragen?

Om GON-begeleiding aan te vragen dient u contact op te nemen met het CLB van de school. Het CLB verzamelt de nodige informatie en neemt contact op met onze school MPI GO “De Oase”. (inschrijving mogelijk tot 1 september).   Na 1 september tot uiterlijk 30 september worden de specifieke onderwijsbehoeften en de ernst van de problematiek in kaart gebracht  door het CLB.  Zij bekijken de aanmelding individueel en maken een volledig gemotiveerd verslag op.

Vervolgens wordt door onze GON-coördinator  en/of GON-begeleid(st)er een startvergadering georganiseerd waarop alle betrokken partijen worden uitgenodigd.

Tijdens deze startvergadering worden de hulpvragen van de leerling, de ouders en de school in kaart gebracht en door een clb-medewerk(st)er in een gemotiveerd verslag gebundeld. Afhankelijk van de zorgvraag kan een Gon-begeleidster een leerkracht, kinesitherapeute, ergotherapeut(e) en/of logopedist(e) zijn.

Een leerling heeft recht op 2 jaar GON-begeleiding per schooltraject, met uitzondering van:

Leerlingen (type basisaanbod) die na minstens 9 maanden in het  BuO te hebben gevolgd, reïntegreren in het gewoon onderwijs.

Leerlingen type 3 die het BuO hebben gevolgd,  reïntegreren in het gewoon onderwijs en hebben recht op 1 jaar GON-begeleiding en 2 eenheden per week.

De ION-begeleid(st)er biedt 5,5 uren per week extra ondersteuning aan leerlingen met speciale noden in het gewoon onderwijs en steunt hierbij op zijn/haar ervaring uit het buitengewoon onderwijs. Deze begeleiding loopt onbeperkt door in het lager- en secundair onderwijs.


GON-begeleiding in de praktijk?

De GON-begeleid(st)er komt wekelijks langs op de school. Enerzijds voor de begeleiding van de leerling, anderzijds ter ondersteuning van de leerkracht.

Bij aanvang zal de GON-begeleid(st)er de leerling observeren in de klas en op de speelplaats. Nadien volgt het opstellen van een individueel handelingsplan aangepast aan de noden van het kind en een intensieve begeleiding.

Minstens 2 à 3 maal per jaar (afhankelijk van de noden) is er een overleg met alle betrokken partijen. Tijdens deze momenten wordt de GON-begeleiding geëvalueerd en wordt de evolutie van de leerling in kaart gebracht. Op deze manier kan de begeleiding en het individueel handelingsplan worden aangepast aan de zorgvraag van het kind.


ION-begeleiding in de praktijk?

De ION-begeleider komt een aantal keren per week langs in de school. Enerzijds voor de begeleiding van de leerling, anderzijds ter ondersteuning van het schoolteam.

De ION-begeleiding wordt alleen door een leerkracht gegeven.

De zorgvraag van de leerling bepaalt de inhoud van de begeleiding. Er wordt een individueel programma vooropgesteld.

Dit kan betekenen:

 • de inhoud van de vakken en de manier waarop deze wordt aangebracht, kan worden aangepast aan de mogelijkheden van het kind.
 • Een vak kan in zijn geheel worden weggelaten en vervangen door iets anders.

Minstens 2 à 3 maal per jaar (afhankelijk van de noden) is er een overleg met alle betrokken partijen. Tijdens deze momenten wordt de ION-begeleiding geëvalueerd en wordt de evolutie van de leerling in kaart gebracht. Op deze manier kan de begeleiding en het individueel handelingsplan worden aangepast aan de zorgvraag van het kind.


Wat kan je van onze GON- en ION-begeleid(st)ers verwachten?

 • Bewerkstelligen van goede contacten en open communicatie tussen GON-, ION-begeleid(st)er – school – ouders en externe diensten.
 • Bereikbaar zijn via mail of telefoon
 • Klankbord zijn voor leerling – leerkracht en ouders

Wat kunnen wij van leerkrachten en ouders verwachten?

 • Informatiedoorstroom
 • Bij afwezigheid van de leerling, de GON-begeleid(st)er (indien mogelijk) tijdig op de hoogte brengen via mail of per telefoon.

Voor meer informatie kan u steeds terecht op onze school. We helpen u graag verder en proberen uw vragen in de mate van het mogelijke zo goed mogelijk te beantwoorden of neem gerust contact op met: